ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Το 2010 το ΙΑΤΑΠ υλοποίησε για λογαριασμό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ μία «Σειρά δράσεων κατάρτισης των νέων για διευκόλυνση τους στην ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Χώρας.» . Το έργο του ΙΑΤΑΠ συγκροτείται από 3 βασικές ενέργειες συντονισμού και διαχείρισης:

  • Οργάνωση των ενημερωτικών συναντήσεων
  • Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής ενημερωτικής πύλης

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά το χρονικό διάστημα 1995 – 2000, υλοποιήθηκαν τα ολοκληρωμένα προγράμματα καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού, σε θέματα Γραμματειακής υποστήριξης και Αυτοματισμού γραφείου, Ηλεκτρονικής Τυπογραφίας, Παραγωγής και Μεταποίησης Βιολογικών και αγροτικών προϊόντων, κ.ά. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονταν σε κατηγορίες ομάδων που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό. Στόχος των προγραμμάτων αυτών ήταν πέρα από την κατάρτιση σε ειδικότητες άμεσα συνυφασμένες με την αγορά εργασίας, η περαιτέρω κοινωνική προσαρμογή και επαγγελματική αποκατάσταση των συμμετεχόντων.