ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Το 2005 ,στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» , το ΙΑΤΑΠ υλοποιησε το έργο «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με την επιλογή του PowerPoint», φυσικό αντικείμενο του οποίου αποτελεί η επαγγελματική υποβοήθηση 96 ανέργων, αποφοίτων του Λυκείου, του Νομού Δράμας και την προώθηση της απασχόλησης τους  με επίκεντρο την κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα πλαίσια του πιστοποιημένου προγράμματος ECDL.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το 2009 το ΙΑΤΑΠ ανέλαβε το έργο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Εκπαιδευτικόυ Υλικού με τίτλο “EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ” » και οργάνωσε ενέργειες με σκοπό την δημιουργία κινήτρων και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος , βάσει των ιδανικών της κοινωνικής προσφοράς και του πρότυπου της ισότιμης συμμετοχής και πρόσβασης όλων των πολιτών σε αθλητικές δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το έργο που ανέλαβε το ΙΑΤΑΠ έχει τον τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 2004-2006», στα πλαίσια του οποίου υλοποιούνται 2 υποέργα :

  • «Γραμματειακή υποστήριξη – τεχνικές για την Οργάνωση Γραφείου με τη χρήση υπολογιστή»
  • «Σύγχρονες Τεχνικές Marketing και Προώθησης Προϊόντων»

ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό είχε ως αντικείμενο το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός πρότυπου εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος σε μορφή Cd- rom, , σε συνεργασία με φορείς από την Γαλλία και τη Γερμανία. Στόχος του προγράμματος ήταν μέσω της εκπαίδευσης και πληροφόρησης των εργαζομένων σε βιομηχανίες εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου, η αναβάθμιση και προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων όσο και σε θέματα διαδικασιών και προτύπων παραγωγής, στα πλαίσια των επερχόμενων αλλαγών και νέων προκλήσεων στη βιομηχανία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Ι.Α.Τ.Α.Π. συμμετείχε με την διενέργεια ενός διαγωνισμού και τη βράβευση φοιτητών προερχόμενων από τις σχολές Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής και Διεργασιών, με θέμα τη Δια Βίου Κατάρτιση στον Επαγγελματικό τους χώρο.

SOCRATES

Το πρόγραμμα είχε ως αντικείμενο την Ανάπτυξη Καινοτόμων Γλωσσικών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων Βασισμένων σε Κοινοτικές Γλώσσες μέσω της μεθόδου Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

LEONARDO DA VINCI

To πρόγραμμα με τίτλο Industry – Research Liaison Officers, είχε ως στόχο την σύνδεση της πανεπιστημιακής και εργαστηριακής έρευνας με τη βιομηχανία, μέσα από την εκπόνηση μελέτης αναγκών κατάρτισης και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού πλαισίου και μεθοδολογίας για την κατάρτιση εμπειρογνώμων σε θέματα σύνδεσης βιομηχανίας – έρευνας και την πιλοτική εφαρμογή της σε μεταπτυχιακούς. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό πακέτο με τη μορφή CD-ROM.

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ένα δίκτυο διακρατικών εταίρων, συντονιστής του οποίου ήταν το Ι.Α.Τ.Α.Π. αποτελούμενο από Πανεπιστημιακό Οργανισμό της Γερμανίας, Κοινωνικούς Εταίρους και Τεχνολογικά Ινστιτούτα του Λουξεμβούργου, Πορτογαλίας και Κύπρου.