ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το Ι.Α.Τ.Α.Π., από το 1995 έως και σήμερα

Πραγματοποιεί δράσεις κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης, δράσεις εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και παράλληλης άρσης κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης της πληροφόρησης, με στόχο:

  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με χαρακτήρα κοινωνικό, πολιτιστικό, επιμορφωτικό, περιβαντολλογικό
  • Την προώθηση της τοπικής ,κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
  • Την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ισότιμη εκπαίδευση και πρόσβαση στην εργασία
  • Την υποστήριξη των ανέργων και γενικότερα των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων

Συγκεκριμένα τα πεδία δραστηριότητας του ΙΑΤΑΠ είναι τα εξής:

1. Η ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και τη μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

2. Η συμβολή στην προώθηση της έρευνας και της γνώσης σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, τουρισμού, αθλητισμού,  τέχνης, επιχειρηματικότητας, ψυχικής υγείας και περιβάλλοντος.

3. Οι παρουσιάσεις, τα σεμινάρια, οι διαλέξεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις επί θεμάτων που αφορούν στους νέους, γυναίκες, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και μειονότητες.

4. Η προαγωγή, προβολή  και διάδοση θεμάτων που άπτονται των παραπάνω πεδίων μέσω παντός είδους εκδηλώσεις και με τη χρήση όλων των μεθόδων (διαδίκτυο, δημοσιεύσεις, εκθέσεις, κλπ.)

5. Η δημιουργία ιστοσελίδων και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων,  περιοδικών, καταλόγων και προγραμμάτων.

6. Η σχεδίαση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προβάλλουν την εντοπιότητα, τα πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής και την ανάπτυξη ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη.

7. Η συμβολή στην προώθηση των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε Φορέα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα που έχει αρμοδιότητες σχετικές με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και κάθε πολιτιστική εκδήλωση, μέσα από ειδικά προγράμματα, έρευνες, μελέτες, σεμινάρια, δημιουργικές πρωτοβουλίες, διαλέξεις, συναντήσεις κάθε είδους εκδηλώσεις, διεθνείς πρωτοβουλίες, διοργανώσεις και προγράμματα, τοπικού , εθνικού ή και διεθνούς επιπέδου.

8. Η στήριξη και υλοποίηση προγραμμάτων κάθε Φορέα, Κρατικού και Ιδιωτικού, ο οποίος μπορεί να αναθέσει στην εταιρία συγκεκριμένα έργα.

9. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εντός και εκτός Ελλάδος, με αντικείμενο τον πολιτισμό, την υγεία, την πρόνοια, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τον αθλητισμό, τον άνθρωπο, την τέχνη, το περιβάλλον, την επιχειρηματικότητα.

10. Την υλοποίηση μελετών, εντός και εκτός Ελλάδος, στους ως άνω τομείς.